Bibliotekose teikiamos paslaugos

Informacinių technologijų vystymas pakeitė bibliotekas, jų funkcijas bei paslaugas. Todėl šiuolaikinės technologijos ir komunikacinės priemonės leidžia teikti paslaugas atitinkančias Universiteto studentų, dėstytojų ir mokslininkų poreikius.

Bibliotekoje įdiegus informacines technologijas atsirado elektroninis katalogas, bibliotekos žiniatinklis, elektroniniai ištekliai bibliotekos fonde, elektroninis dokumentų pristatymas, elektroninis informacinis aprūpinimas ir kt. (Jaskonienė, 2004).

Bibliotekos paslaugos apima bibliotekinį aptarnavimą, atvirų fondų organizavimą, prieigą prie interneto ir taikomųjų programų, individualaus ir grupinio darbo vietų organizavimą, tarpbibliotekinį abonementą, informacines ir mokamas paslaugas.

Bibliotekinis aptarnavimas

Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Universiteto bendruomenės nariai, kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys. Skaitytojai turi teisę naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais bei teikiamomis paslaugomis bibliotekos nustatyta tvarka. Skaitytojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja "Naudojimosi bibliotekos paslaugomis taisyklės", kurias rasite bibliotekoje. Asmenys, registruodamiesi bibliotekoje, pateikia galiojantį KTU studento/ darbuotojo/ gimnazisto pažymėjimą; kitų aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų nariai – galiojantį savo mokyklos pažymėjimą; kiti asmenys – galiojantį pasą. Lediniai į namus išduodami ir grąžinami bibliotekų abonementuose. Skaitytojai patys gali rinktis leidinius elektroniniame kataloge ir atviruosiuose fonduose.

Atviri fondai

Atviri fondai yra skaityklos, kur galima skaityti knygas ir periodinius leidinius, kopijuoti leidinių ištraukas. KTU Centrinės bibliotekos atvirame fonde sukaupta apie 12 000 egzempliorių Ekonomikos ir vadybos, Mechanikos ir mechatronikos, Humanitarinių, Socialinių mokslų fakultetų, Tarptautinių studijų centro studijoms reikalingų leidinių. Čia taip pat galite rasti pastarųjų dešimties metų aktualiausius bei vienintelius Centrinėje bibliotekoje gautus leidinius. Periodinių leidinių atvirame fonde galite rasti apie 170 pavadinimų leidinių. Čia laikomi einamųjų metų laikraščiai, pastarųjų dviejų metų populiarūs ir moksliniai žurnalai bei tęstiniai leidiniai, užsienio leidyklų periodinių leidinių katalogai. Iš atvirojo fondo Universiteto bendruomenės nariams skolinama spaudinius iš Knygų saugyklos ir grožinę literatūrą anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis. Kiti leidiniai į namus neskolinami, skaitomi vietoje. Atviruose fonduose pats skaitytojas gali susirasti norimą leidinį. Atviri fondai laisvai prieinami skaitytojui, leidiniai lentynose išdėstyti pagal UDK  (Universalią Dešimtainę Klasifikaciją). 

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)

Jeigu leidinio nerandate bibliotekoje yra galimybė jį atsisiųsti iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų. Galima naudotis tarpbibliotekiniu abonementu. Jo dėka skolinami leidiniai arba jų kopijos iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų. Apie atsiųstus dokumentus ar jų kopijas skaitytojams pranešama telefonu ar el. paštu. Grąžinimo laiką nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka. Per TBA gauti dokumentai skaitomi skaitykloje. Dauguma TBA paslaugų yra mokamos (knygos panaudos mokestis, mokestis už straipsnio kopiją, pašto išlaidos).  Mokestį už TBA paslaugas taip pat nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka. Kiekvienoje bibliotekoje yra paskirtas už TBA paslaugas atsakingas asmuo ar skyrius, todėl norėdami pasinaudoti šiomis paslaugomis turite kreiptis, pateikdami pagrindinę informaciją (dokumento autorius, antraštė ir t.t.) apie norimą gauti dokumentą ar jo kopiją. 

Mokamos paslaugos

Pagrindinės paslaugos bibliotekoje yra nemokamos: dokumentų skolinimas į namus ar skaitykloje, konsultacijos prie katalogų, kartotekų, leidinių paieškos klausimais ir kt.  Bibliotekos teikia vartotojams kai kurias mokamas paslaugas. Dažniausiai skaitytojams teikiamos mokamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos. Bibliotekoje gali būti savitarnos kopijavimo aparatai, kuriais naudojasi patys skaitytojai. Be spausdinimo ir kopijavimo paslaugų bibliotekoje dar gali būti teikiamos  bibliografinių sąrašų, rodyklių pagal individualią užklausą sudarymo ar redagavimo ir kitos mokamos paslaugos. (Mokamos paslaugos KTU bibliotekoje). 

Prieiga prie interneto ir taikomųjų programų

Bibliotekos skaitytojams įkurtos kompiuterinės darbo vietos prieigai prie interneto ir taikomųjų programų. Skaitytojai gali naudotis informacijos peržiūros programa Internet Explorer, Microsoft Office, Mathcad, AutoCad,  Adobe Photoshop, Inter Video Home Theater, Ahead Nero, Alkonu, NTI CD-Maker ir kt. taikomosiomis programomis. Šių programų pagalba galima ne tik susirasti reikalingą informaciją bet ir paruošti darbus, reikalingus studijų procese, juos išsisaugoti į laikmeną. Be šių minėtų programų bibliotekoje galima pasinaudoti kitomis kompiuterinės technikos priemonėmis: skeneriais, kopijavimo ir spausdinimo technika. 

Individualios ir grupinio darbo vietos

Atsižvelgiant į studijų procesą, bibliotekose yra sukurtos kompiuterinės individualios ir grupinio darbo vietos. Grupinis darbas yra vienas iš mokymosi metodų. Grupinis darbas yra veiksminga priemonė, kuri ugdo kritinį mąstymą ir savarankiškumą, moko argumentuotai ir logiškai mąstyti, išklausyti ir gerbti kiekvieno grupės nario nuomonę, priimti kompromisinius sprendimus, formuoja bendravimo ir bendro darbo įgūdžius, ugdo atsakingumą ir savigarbą, teigiamą tarpusavio priklausomybę; į darbą įtraukiami visi, net ir patys neaktyviausi. Todėl  bibliotekoje įrengtos kompiuterinės grupinio darbo vietos, kuriose studentai atlieka dėstytojo pateiktas užduotis. 

Informacinės paslaugos

Informacinės technologijos atvėrė prieigą prie e. informacijos. Globalūs kompiuteriniai tinklai leidžia įvairiems pasaulio leidėjams rinkti ir skleisti e. leidinius, tokius kaip: žurnalus, konferencijų medžiagą, vadovėlius, mokslo darbus ir kt. Dažniausiai jie prieinami per duomenų bazes su paieškos priemonėmis, kurios leidžia rasti reikalingą informaciją.  Bibliotekos savo bendruomenės nariams sudaro sąlygos naudotis vietinėmis ir užsienio duomenų bazėmis universitete, jeigu yra galimybė ir namuose. Šiuolaikinė biblioteka teikia informacines paslaugas, užtikrina prieigą prie informacijos resursų bei kaupia spaudinių, elektroninių ir nepublikuotų dokumentų fondą.

Vartotojų mokymai

Bibliotekoje nuolat vyksta skaitytojų, lankytojų ir Universiteto bendruomenės narių konsultavimas ir informacinio raštingumo mokymai. Bibliotekos darbuotojai konsultuoja vartotojus paieškos kataloguose ir knygų užsakymo internetu klausimais, moko kaip užsiregistruoti e. pašto sistemoje, susirasti leidinį atviruose fonduose, supažindina su elektroninio katalogo ir kitų bibliotekos bei prenumeruojamų duomenų bazių galimybėmis, informuoja apie bibliotekos paslaugas. 

Bibliotekoje nuolat organizuojami įvairūs mokymai ir kursai studentams, doktorantams, dėstytojams ir mokslininkams. Pirmo kurso pagrindinių studijų studentams bibliotekoje kasmet organizuojami mokymai, kuriuose jie išklauso įvadinę paskaitą kaip naudotis bibliotekos paslaugomis ir informacijos sistema. Kitiems vartotojams rengiami kursai, atsižvelgiant į informacinius poreikius.

Informacija labai svarbi ir reikalinga atliekant tyrimus ir dirbant mokslinį bei inžinerinį darbą. Studentams ir moksliniams darbuotojams ypatingai svarbu išmokti efektyviai gauti ir panaudoti informaciją. Todėl, KTU bibliotekos darbuotojos yra  parengę internete Informacinio raštingumo fizikos ir chemijos srityje kursus. Šis kursas apima efektyvaus kompiuterių, bibliotekos ir informacijos naudojimo mokymo pagrindus.