Apie elektroninę Lietuvos akademinę biblioteką

  

Visateksčių dokumentų talpykla, t y. Lietuvos mokslo ir studijų  elektroninių dokumentų informacijos sistema, kuri vadinama elektronine Lietuvos akademine biblioteka eLABa.

eLABa paskirtis:

  1. kaupti ir kataloguoti mokslo bei studijų elektroninius dokumentus ir užtikrinti ilgalaikį jų išsaugojimą,
  2. užtikrinti tiesioginę ir nuolatinę Autorių arba Autorių teisių subjektų nustatyto statuso prieigą prie eLABa saugomų mokslo ir studijų elektroninių dokumentų šių institucijų darbuotojams, studentams bei kitiems naudotojams.

eLABa kaupiami, saugomi ir skelbiami šių tipų elektroniniai dokumentai:  

  1. knygos (monografijos, vadovėliai ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu), 
  2. periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai (žurnalai) bei mokslo populiarinimo leidiniai (žurnalai), atspausdinti, išleisti kompaktinėse plokštelėse arba paskelbti virtualioje aplinkoje,
  3. atskiri moksliniai bei mokslo populiarinimo straipsniai, publikuoti atspausdintuose, išleistuose kompaktinėse plokštelėse arba paskelbtuose virtualioje aplinkoje periodiniuose ir vienkartiniuose mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose (žurnaluose),
  4. pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose,
  5. magistrantūros studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos,
  6. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos,
  7. kita elektroniniu formatu parengta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei studijų medžiaga, kuri dėl garso ir/arba vaizdo (audiovizualinės) pateikties negali būti atspausdinta.    

Klasifikacija pateikta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl minimalių kvalifikacinių  valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų pareigybių reikalavimų“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės..., 2005) nuostatas.