Autorių asmeninės neturtinės ir turtinės teisės

Kiekvienas asmuo, sukūręs kūrinį, nepriklausomai nuo amžiaus ir veiksnumo, yra autorius ir turi visas teises į savo kūrinį. Autoriaus teisės į kūrinį atsiranda nuo jo sukūrimo momento. Autorius įgyja visas asmenines neturtines teises ir turtines teises. Autorius ar autoriaus atstovas gali informuoti apie savo teises, panaudojant autorių teisių apsaugos ženklą, kurį sudaro trys elementai: simbolis ©, autoriaus ar kito autoriaus teisių subjekto vardas (pavadinimas) ir kūrinio pirmojo išleidimo metai, pvz. © KTU. Kūrinio registracija, žymėjimas ar nežymėjimas ženklu © neturi įtakos autoriaus teisių atsiradimui. Tai yra autoriaus ar jo teisių perėmėjo teisė, bet ne pareiga. Ženklo naudojimas susijęs su autorinės sutarties turiniu. Jeigu autorius leidėjui suteikė neišimtinę licenciją, o teisę toliau disponuoti pasiliko sau, tai po ženklo nurodomas autorius. Jeigu sutartimi autorius visas savo turtines teises perdavė leidėjui, tai po ženklo turi būti nurodomas leidėjas. Jeigu pagal sutartį kūriniu disponuoja bendrai autorius ir leidėjas, tai jie abu ir nurodomi po autorių teisių apsaugos ženklu. Viename leidinyje gali būti kelių autorių teisės: kūrinio autoriaus, vertėjo, dailininko, įžangos, baigiamojo žodžio ar komentarų autoriaus. Visi jie apie savo teises gali informuoti ženklu ©, nurodydami jiems priklausančias teises.

Neturtinės teisės visuomet išlieka autoriams, kaip fiziniams asmenims. Asmeninės neturtinės autoriaus teisės yra neatskiriamai susijusios su autoriaus asmeniu ir neturi ekonominio turinio teisės. Jos saugomos neterminuotai, nepaveldimos ir neperduodamos kitiems asmenims. Juridiniai asmenys gali įgyti iš autorių tik turtines autorių teises ir būti autorių teisių perėmėjai. Šias teises jie įgyja per darbo ar autorines sutartis arba gali paveldėti pagal testamentą.

Turtinės teisės susijusios su kūrinio panaudojimu: atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu, išleisti, versti, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinį, platinti kūrinio originalą ar jo  kopijas, viešai rodyti, transliuoti, skelbti kūrinį ir kt. Autorius turi teisę gauti atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą. Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijos panaudojimas be autoriaus ar jo teisių perėmėjo ar įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu. Autorius jam priklausančiomis teisėmis gali disponuoti: perduoti dalį ar visas teises kitam asmeniui. Šias teises paveldi jo įpėdiniai. Turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po jo mirties. Jeigu kūriniai sukurti bendraautorystės pagrindu, turtinės teisės galioja visą bendraautorių gyvenimą ir 70 metų po paskutiniojo bendraautoriaus mirties.

Turtines teises autorius gali perduoti kitiems asmenims autorine sutartimi dėl teisių perdavimo arba suteikti autorine licencine sutartimi.