Kūrinio naudojimas ir atgaminimas mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais

Mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais be autoriaus leidimo galima naudoti nedidelius kūrinius ar jo dalis, kiek to reikalauja mokslinio tyrimo ar mokymo poreikiai. Kūrinius mokymo poreikiams gali naudoti visų formų ir lygių bendrojo lavinimo ar profesinio rengimo mokymo įstaigos. Mokymo programoje negalima naudoti kūrinių, jeigu jie nėra betarpiškai susiję su mokymo poreikiais.

Berno konvencijoje numatyta, kad kūrinių panaudojimas turi būti suderintas su gerais papročiais. Lietuvoje ši sąvoka nėra vartojama. Geri papročiai reikalauja nepiktnaudžiauti turima teise, nepažeisti kitų asmenų teisių ir interesų, nesiekti pasipelnyti kitų sąskaita. Kūrinių panaudojimas neturi daryti žalos turtinėms ir asmeninėms autoriaus teisėms. Kūrinius panaudoti galima tik specialiai mokymui skirtuose leidiniuose ir tik tiek, kiek reikia pailiustruoti, padaryti akivaizdesnį dėstomą dalyką, t.y. panaudoti tik nedideles kūrinių ištraukas arba nedidelius kūrinius. Prisidengus mokymo poreikiais negalima kūrinių naudoti parodoms ar koncertams organizuoti, leidiniams leisti, jeigu juose lankosi ar naudojasi neapibrėžtas lankytojų ratas. Autoriaus teisių pažeidimu laikomas kūrinių ar kūrinių rinkinių išleidimas ant leidinio pažymint, kad juo galima naudotis tik mokymo institucijose ir pan. Tokiu atveju reikalingas autoriaus sutikimas arba jam turi būti mokamas autorinis atlyginimas.

Bibliotekos, archyvai ir švietimo bei mokymo įstaigos turi teisę reprografijos būdu atgaminti trumpą kūrinį arba didesnio kūrinio nedidelę ištrauką asmens prašymu jo lavinimuisi, mokymuisi ar moksliniam darbui. Kopijų negalima parduoti ar perleisti kitam asmeniui netgi neatlygintinai. Kai kuriose užsienio šalyse (pvz., Didžioji Britanija, Australija) taikomi kopijavimo apribojimai.

Autorių teisės ginamos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka. Nuostolių ir materialinės žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Autorių teisių įstatymo normos.