Autorių teisės

Nuo 1994 m. gruodžio 14 d. Lietuva priklauso literatūros ir meno kūrinių autorių teisių apsaugos sąjungai, kurią sudaro valstybės prisijungusios prie Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos. Vykdydama Berno konvencijos nuostatas ir tarptautinius įsipareigojimus, 1999 m. Lietuva priėmė autorių teises ginantį įstatymą "Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas" (toliau - Autorių teisių įstatymas) (Valstybės Žinios, 1999.06.09, Nr.: 50-1598). Įstatymo atskiri straipsniai pakeisti ir papildyti 2000 m. liepos 20 d. (Valstybės Žinios, 2000.08.04, Nr.: 66-1985), 2003 m. kovo 5 d. (Valstybės Žinios, 2003.03.21, Nr.: 28-1125) ir 2006 m. spalio 12 d. (Valstybės Žinios, 2006.10.31, Nr.: 116-4400). 

Autorių teisių subjektas - autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas).

LR autorių teisių ir greturinių teisių įstatymas taikomas:

 1. Autoriams ir gretutinių teisių subjektams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys fiziniai arba juridiniai asmenys.
 2. Autoriams, nepaisant jų pilietybės ir gyvenamosios vietos, turintiems teises į kūrinius, kurie pirmą kartą išleisti Lietuvos Respublikoje ir ar lygiagrečiai užsienyje.

Autorių teisių objektas

Įstatyme reglamentuojamos autorių teisės į originalius literatūros, mokslo ir meno kūrinius. Svarbiausi autorių teisių objektai:

 1. knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai, kompiuterių programos ir kiti literatūros kūriniai;
 2. kalbos, paskaitos ir kiti žodiniai kūriniai;
 3. rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai, rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija ir kiti);
 4. dramos, choreografijos ir kiti sceniniam atlikimui skirti kūriniai, scenarijai ir jų planai;
 5. muzikos kūriniai, audiovizualiniai kūriniai;
 6. skulptūros, tapybos, grafikos darbai;
 7. fotografijos, architektūros kūriniai;
 8. taikomosios dailės kūriniai;
 9. iliustracijos, žemėlapiai;
 10. išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais, kūrinių rinkiniai, duomenų bazės;
 11. teisės aktų ir kitų oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentų neoficialūs vertimai;
 12. kiti kūriniai. 

Autorių teisių objektais nelaikomi: idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys, teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų  planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai, oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai,  piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai; oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai; įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius; folkloro kūriniai. Autorių teisės nesaugo atradimų, išradimų, mokslinių tyrimų rezultatų ir kitų mokslo žinių.  

Autorių teisių objektu laikomi kūrinio forma ar turiniu originalūs kūriniai (Vileita, 2000). Originalumo negalima sutapatinti su naujumu. Originaliu gali būti laikomas kūrinys, kuriame išreiškiamos žinomos idėjos, pateikiami žinomi duomenys, jeigu yra originali jų išreiškimo forma.

Literatūros kūriniais vadinami visi rašytiniai kūriniai: grožinė (beletristika, drama, poezija), mokslinė (monografijos, moksliniai straipsniai, pranešimai ir pan.), techninė ir praktinė (knygos ir straipsniai mokantys, ką ir kaip daryti) literatūra. Prie literatūros kūrinių priskiriamos ir kompiuterių programos. Autorių teisių saugomų mokslo kūrinių grupei priskiriami kūriniai, kuriuose nagrinėjamos gamtos, socialinės, istorinės ir kitos problemos taikant mokslinių tyrimų metodiką. Jiems priklauso žinynai, mokslo populiarinimo literatūra, praktinio pobūdžio metodinė literatūra, monografijos, mokslo straipsniai.