Literatūros sąrašas

HARNACK A. & KLEPPINGER, E. Online!: a reference guide to using internet sources. [žiūrėta 2007 m. sausio 25]. Prieiga per internetą: <http://www.bedfordstmartins.com/online/index.html>.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (1999). Vilnius,  39 p. ISBN 9986-9168-10-5.

LST ISO 690: 2002 (2002). Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas. 

LST ISO 690-2:1999. (1999). Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. D. 2. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas. 

JANONIS, O. (2005). Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika. Vilnius: VU leidykla.  ISBN 9986-19-775-9. [žiūrėta 2006 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per internetą <http://www.mb.vu.lt/janonis.pdf>.

VILEITA, A. (2000). Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentaras. Vilnius, 2000. 255 p. ISBN 9986-39-159-8.

Citing Net Sources: Quick Guide. [žiūrėta 2007 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per internetą <http://liblearn.osu.edu/tutor/les7/guide.html>.