Tarptautiniai standartai LST ISO 690 ir LST ISO 690-2

Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino tarptautinio standartizacijos departamento parengtus standartus, reglamentuojančius bibliografinių nuorodų elementų pateikimo tvarką:

  1. LST ISO 690:2002. Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara.
  2. LST ISO 690-2:1999. Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys

Šie standartai skirti autoriams ir redaktoriams, sudarantiems nuorodas į darbe cituojamas informacijos šaltinius. Visi cituojami šaltiniai yra aprašomi pagal antraštinį lapą arba jo atitikmenį (pvz., garso įrašų etiketės, antraštinis mikroformos kadras ir pan.). Jeigu nėra antraštinio lapo arba jo atitikmens, tuomet galima naudoti alternatyvius informacijos šaltinius, pvz., viršelį, įdėklą ir pan.  

Bibliografiniame apraše galima naudoti santrumpas. Autorių vardus galima trumpinti pateikiant tik jų inicialus, jeigu dėl to nebus sunku atpažinti asmenį. Serialinių leidinių antraštės taip pat gali būti trumpinamos, jeigu nekyla problemų atpažinti leidinį.

Bibliografinėse nuorodose aprašo elementams atskirti naudojamas taškas, laužtiniai skliaustai, dvitaškis ar kabliataškis. Skirtingi šriftai naudojami norint išryškinti svarbius bibliografinio aprašo elementus, pvz. leidinio pavadinimas rašomas kursyvu (italic).  Mūsų šalyje dokumentai kirilica netransliteruojami (nelotyninami) (Janonis, 2005).

Aprašant informacijos šaltinius pateikiami duomenys leidžia identifikuoti leidinį. Kai kurie bibliografinio aprašo elementai yra privalomi, kai kurie gali būti pateikiami, tačiau juos pateikti nėra būtina.

Knyga:

AUTORIAUS PAVARDĖ, V. Antraštė: paantraštė. Laida. Išleidimo vieta, išleidimo metai. Standartinis numeris.

Pavyzdys:

JUCEVIČIENĖ, Palmira. Organizacijos elgsena: vadovėlis.  Kaunas, 1996. ISBN 9986-13-433-1.

Knygos dalis:

Knygos dalies AUTORIAUS PAVARDĖ, V. Knygos dalies antraštė. Knygos sudarytojo (redaktoriaus) vardas pavardė In Knygos antraštė. Laida. Išleidimo vieta, išleidimo metai, puslapiai.

Pavyzdys:

SIMONAITIENĖ, Berita. The features' expression of school as learning organisation: investigation of pupils' opinion. In Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft:  Innovation durch Bildung: innovation by education.  Frankfurt am Main, 2004,  t. 11, p. 257-264.

Straipsniai žurnale:

Autoriaus PAVARDĖ, V. Straipsnio antraštė. Leidinio antraštė. Išleidimo metai, numeris, puslapiai.

Pavyzdys:

CIBULSKAS, Gintautas; JANIŪNAITĖ, Brigita. Resistance to educational changes: collision or separation of factors influencing education stakeholders. Social Sciences = Socialiniai mokslai. 2005, nr. 3(49), p. 66-86.

Elektroninė knyga:

Autoriaus PAVARDĖ, V. Antraštė [laikmenos rūšis] Laida Išleidimo vieta, leidėjas. Išleidimo data [nuorodos sudarymo data]. Prieiga

Pavyzdys:

VALANČIUS, M. Palangos Juzė [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslininkų sąjungos institutas, 1999-2006 [žiūrėta 2007 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://anthology.lms.lt/texts/18/main_l.html>.  

Elektroninis straipsnis:  

Autoriaus PAVARDĖ, V. Straipsnio antraštė. Leidinio antraštė [laikmenos rūšis]. Išleidimo data, leidinio duomenys puslapiai [nuorodos sudarymo data]. Prieiga.

Pavyzdys:

BAGDONAS, Vaclovas; DAUNORAS, Jonas; DERVINIENĖ, Alma. Methodology of operation efficiency prognosis. Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. 2006, nr. 5(69), p. 95-98 [žiūrėta 2007 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/elektr/z69/1392-1215-2006-05-02-95.pdf>

Elektroninis šaltinis duomenų bazėje:  

JUCEVIČIENĖ, Palmira; TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė. The library learning environment as a part of university educational environment. [interaktyvus]: European Conference on Educational Research, University of Crete, 22-25 September 2004. Leeds, 2004, p. [1-15]. [žiūrėta 2006 m. lapkričio 9 d.]. Prieiga per Educationline.

Interneto svetainė

Kauno technologijos universiteto biblioteka [interaktyvus]. [Kaunas]: KTU [žiūrėta 2007 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ktu.lt/biblioteka>.