Žodynas

Etimologija [gr. etymon - tikroji, pirmykštė žodžio reikšmė + ...logija] žodžio kilmės ir jo giminystės santykių su kitais tos pačios arba kitų kalbų žodžiais nustatymas. 

Tezauras (gr. thesauros - lobynas, vertybių saugykla) bendrasis arba kurios nors srities žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius. Dabartiniu metu dažniau naudojamas tezauro apibūdinimas - žodžių (terminų) sąrašas, kuriame žodžiai įvairiu pagrindu (dažniausiai – hierarchiniu) yra sugrupuoti į tam tikras grupes ir yra nurodyti jų tarpusavio ryšiai. Terminų tarpusavio ryšiai gali būti lygiaverčiai (angl. equivalence), hierarchiniai (angl. hierarchical) ir asociatyvūs (angl. associative) yra nusakomi atitinkamų standartizuotų ryšių indikatorių: platesni (BT – broader), siauresni (NT – narrower) ir susiję (RT - related) terminai.